Flåtengården

Tiltakshavar :  Eirik A. Flåten

Adresse : Sogndal

Type bygg : Kontor, næring, leilegheiter

Areal : 6.000 m2

Status : Ferdigstilt i 1985, i 2007 ombygd til hotell, forretning og leilegheiter

Opprinneleg teikna for næring i første etasje og avdelingar til Høgskulen i Sogn og Fjordane i etasjane over.  Utfordringa var at bygget måtte innehalde så mange kvadratmeter som muleg innanfor ei strengt regulert byggehøgd.  Låge etasjehøgder vart oppnådde ved å trekke dei største ventilasjonskanalane utanfor "vegglivet" i dei distinkte horisontale innkassingane som pregar fasaden.  Dei to øverste etasjene vart plasserte under skråtak, noko som ytterlegare bidrog til å dempe høgda på huset.