Luster ungdomsskule

                                                             

Tiltakshavar : Luster kommune

Adresse : Gaupne

Type bygg : 2-parallell ungdomsskule

Areal : 2.100 m2

Status : Ferdigstilt 2003

Skulen er ein 2- parallell ungdomsskule, planlagt for utviding til 3- parallell. Kreative sambruksløysingar i spesialromma er nytta for å frigi areal til eit multibruksrom med forsamlingsrom og scene, heimkunnskap og kantine.  Berande idé i planløysinga er at studerande elevar i ulike fag og aldrar skal vere synlege og såleis virke stimulerande på læringsmiljøet.  Tradisjonelle korridorar er borte og erstatta med undervisingsareal utforma som fleksible arbeidssoner.  Arealet kan også inndelast tradisjonelt med klasseromstruktur.  I dagens løysing er klasseromstrukturen inntil vidare beholdt, med to-fløya dører som ei mellomløysing.