Saften

Tiltakshavar : Saften AS

Adresse : Leikanger

Type bygg : Fleirbruksbygg

Areal : 4.500 m2 (ekskl kulturhusdel og idrettshall)

Status : Ferdigstilt 2010

Ombygging av ein stor produksjonsbedrift til kontor, butikksenter, fellesareal, kultur- og idrettsdel m.m.  Transformasjon med utgangspunkt i ein samansett struktur med tidlegare ombygde, tilbygde og eksisterande bygningsdeler til å bli eit meir heilskapleg formspråk, med knappe takutstikk og tilpassa materialbruk.  Dei store glasfasadane var tenkt uendra, likeeins tårnet som skulle vere kjennemerket for bygget.