Seimsdal sjukeheim II

Tiltakshavar : Årdal kommune

Adresse : Seimsdalen

Type bygg : Ny sjukeheim med påkopling til eksisterande

Areal : 2.700 m2

Status : Forprosjekt 2012

Sjukeheim med 30 plassar utvikla etter inspirasjon frå Nasjonalt senter for aldring og helse og professor Richard Fleming, spesialtist i demens og fysisk miljø.  I tillegg var det viktig å utvikle ei effektiv drift med korte gåavstandar mellom avdelingane.  Konseptet vart to avdelingar liggande rygg-mot-rygg med minimumsavtandar mellom avdelingane slik at ein kunne utnytte sentralt plasserte fellesfunksjonar i begge avdelingane.  Det viste seg at den valte korsforma planløysinga gav ein effektiv trafikkstruktur med ein særs låg brutto/ netto- faktor.  Bygget vart tilpassa terrenget med ei terrassert avtrapping og tilrettelagt for god kontakt med skjerma hageanlegg på alle etasjar.